Vydanie platobného rozkazu na okresnom súde….nova sprava od BIB Services s.r.o.

Aby sme sa nekonečne dookola neopakovali zečneme tento príspevok trocha inak, bez úvodu. Cieľom príspevku však je analyzovať emailovú výzvu doručovanú spotrebiteľom s odvolaním sa na reálie a fakty, ktoré v emaily sú smenuté len okrajovo alebo klamlivo

Tak poďme nato.

Vo veci Vašej dlžoby voči spoločnosti Flavio Contrepacore and Co. Ltd. sme do dnešného dňa neprijali Vašu platbu za využívanie služieb na online portáloch. Chceme Vás upozorniť na fakt, že sa s platbou nachádzate v omeškaní.

Upozornenie je to síce milé, ceniť si ako spotrebitelia by sme mali aj to, že je to bezplatné – (apoň niečo). Však ako je bezplatné tak je i bezpredmetné.

Spoločnosť BIB Services s.r.o. trvá naďalej na úhrade danej pohľadávky a začala podávať návrhy na vydanie platobných rozkazov na príslušný miestny súd Vášho trvalého bydliska. Vezmite prosím na vedomie, že súdne poplatky, ako aj úrok z omeškania a celkovú dlžobu ste pri vydaní platobného rozkazu povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu súdom, v opačnom prípade bude spoločnosť BIB Services s.r.o. nútená podať návrh na vykonanie exekúcie.

 

Ak by spoločnosť BIB Services s.r.o. skutočne podávala návrhy na vydanie platobného rozkazu 1.) nezasielala by Vám opakovane a nekončiance výzvy k úhradám 2.) neargumentovala by platobným rozkazom, ktorý vydal Okresný súd Bratislava III. v roku 2011. K platobnému rozkazu sa dostaneme nižšie v texte.

Ak však pripustíme túto možnosť, a bude niekomu z Vás doručený doporučene od príslušného Okresného súdu, s platobným rozkazom a opatrený modrou okrúhlou pečiatkou je naň potrebné a nevyhnutné podať odpor v zákonom stanovenej lehote. Vzorové znenie odporu voči takémuto platobnému rozkazu dodatočne publikujeme na tejto webstránke.

V prílohe nájdete kópiu vydaného platobného rozkazu Okresného súdu Bratislava III. voči dlžníkovi spoločnosti BIB Services s.r.o.. Vezmite na vedomie, že neuhradením dlhu sa Vaša situácia len skomplikuje a dlžoba sa niekoľkonásobne navýši. V prípade, že sa zámerne vyhýbate povinnosti uhradiť poplatky za využívanie služieb na internetových portáloch alebo si myslíte, že danú pohľadávku nieje nutné uhradiť, chceme Vám oznámiť, že spoločnosť BIB Services s.r.o. vykoná všetky právne kroky k tomu, aby bola dlžoba voči nášmu klientovi uhradená.

Aby sme nekopírovali to čo už bolo napísané odporúčame vám prečítať si článok: Platobný rozkaz od BIB Services s.r.o., publikovaný 11. 08. 2011.

BIB Services s.r.o. platobným rozkazom prostredníctvom svojho právneho zástupcu JUDr. Bockaniča žiadal od Martiny Axamitovej zaplatiť za registráciu na webových stránkach. Voči platobnému rozkazu sme sa odvolali. V decembri 2011 bolo vytýčené pojednávanie (článok:, href="http://kauza.antonak.eu/platobne-rozkazy-na-okresnom-sude-bratislava-iii/">Platobné rozkazy na OS Bratislava III., publikovaný dňa 11.12.2011) na ktorom nám bolo oznámené, že BIB Services s.r.o. zobral žalobný návrh späť, a teda sa konanie zastavilo. Argumentovanie týmto neplatným platobným príkazom je možno považovať za nehanebné zastrašovanie. (Platobný rozkaz v prípade ak sa protistrana včas odvolá sa úplne zrušuje). Navyše máme zato, že príslušný Okresný súd v Bratislave III. vydal tento spominaný platobný rozkaz v rozpore so zákonom.

Následne dňa 20.12.2011 rozhodol Okresný súd v Poprade rozhodol, že zmluvy sú neplatné!

Okresný súd v Poprade na svojom dnešnom zasadnutí rozhodol v kauze 60-eurových bankoviek v prospech poškodeného a vyhlásil zmluvu s internetovým portálom www.basneportal.sk (pozn. platí to aj pre iné webstránky z tohto portfólia) za absolútne neplatnú.

Okrem toho rozhodol o náhrade škody i o odstránení protiprávneho stavu, čiže pozastavil vysielanie spomínanej internetovej stránky.

Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Uvedením obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti. Tie okrem iného skrývajú a nejasným a nezrozumiteľným spôsobom uvádzajú podstatné náležitosti zmluvy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť má žalobca právo na navrátenie sumy 60 eur, ktorú zaplatil za službu, uvádza sa v rozhodnutí súdu. (čítajte viac: ZMLUVY SÚ NEPLATNÉ! Rozhodol Okresný súd v Poprade 20. 12. 2011)

Ďalej Vás chceme upozorniť na uznesenie Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves zo dňa 22.10.2010 ohľadom právoplatnosti zmluvy uzatvorenej na ďialku prostredníctvom elektronických medií a taktiež potvrdenie právoplatnosti daného právneho aktu. Stanovisko si môžete prečitať na stránke www.bib-services.sk/tlac.html

Zmluva a pohľadávka, ktorá vznikla voči nášmu klientovi, nebola do dnešného dňa spochybnená žiadnym súdom Slovenskej alebo Českej republiky. Zmluva, ktorú ste uzatvorili na diaľku je bez akejkoľvek pochybnosti platná a nezávislé právne posudky potvrdili zákonný postup pri uzatváraní daných zmlúv uzatvorených na diaľku.

V prípade, že Vašu dlžobu uhradíte na nasledovné bankové spojenie v najbližších dňoch, bude Vaša platba okamžite zaevidovaná v našom systéme a návrh na vydanie platobného rozkazu bude okamžite stiahnutý.

Okresná prokuratúra v svojom stanovisku neuvádza, že zmluvy sú platné! Takéto rozhodnutie o platnosti či neplatnosti zmlúv môže vydať jedine všeobecný súd. Však prečítajte si na záver článok  s názvom K štekom BIB Services z 06.02.2012.

 

IGNOROVAŤ A NEPLATIŤ!